ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564

ประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site
          ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ .4332/ว1415
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้แจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกิน 120 คน ขึ้นไป งดใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน (On Site) ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,15:54   อ่าน 64 ครั้ง