ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2564
ประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ On Site
          ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ .04332/ว1544
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้แจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ให้ทุกโรงเรียน งดการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆแทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,21:11   อ่าน 18 ครั้ง