คณะผู้บริหาร

นายนัทที พัฒนะผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูโกวิทย์ วงษ์ขันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูธนีนาฏ สิทธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

ครูธนวันต์ เข็มทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

ครูภูริชญา ไผ่ทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ครูปวริศร ศรีพินิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ครูสันติ มีจันทร์
เลขานุการ

ครูสุดารินทร์ อนุสรณัฐพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ